Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

POĎAKOVANIE


Občianske združenie VODNÝ HRAD

ďakujeme všetkým Vám, známym aj neznámym darcom,

ktorí ste prispeli na verejnú zbierku

Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli.

Aj keď sa nám spolu s Vami podarilo nazbierať len asi tretinu cieľovej sumy, budeme hľadať ďalšie zdroje na dofinancovanie nášho projektu, ktorým je komplexná obnova kamenného portálu bývalej hradnej brány
na seredskom kaštieli.

Predbežná správa k zbierke občianskeho združenia VODNÝ HRAD Otvárame hradnú bránu
obnova portálu na seredskom kaštieli 

Rada občianske združenie VODNÝ HRAD

Ukončenie zbierky občianskeho združenia VODNÝ HRAD


Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli

Verejná zbierka je získavanie dobrovoľných peňažných príspevkov od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na všeobecne prospešný účel. Konanie verejnej zbierky a povinnosti s tým spojené upravuje zákon o verejných zbierkach.
Suma zbierky a jej použitie prebieha prostredníctvom samostatného osobitného zbierkového účtu, kam boli zasielané dobrovoľné príspevky. Okrem toho zbierka na obnovu portálu seredského kaštieľa bola vykonávaná aj zbieraním hotovosťou do stacionárnej pokladničky umiestnenej v Mestskom múzeu v Seredi. Pokladnička na zbierku umiestnená v múzeu bola komisionálne otvorená dňa 22.7.2021 a vybraté hotovostné príspevky boli vložené na osobitný zbierkový účet. Prostredníctvom tohto osobitného zbierkového účtu sa budú vykonávať aj úhrady spojené s použitím výnosu zbierky.
Informáciu o priebehu zbierky spolu s predložením bankových výpisov predkladá OZ na kontrolu Okresnému úrade v Galante. Do jedného roka od ukončenia zbierky má OZ povinnosť predložiť okresnému úradu správu s prehľadom použitia výnosu zbierky a prostredníctvom webovej stránky informovať aj verejnosť.
Spolu bolo verejnou zbierkou na obnovu portálu získaných spolu 5391,46 eur. Na osobitnom zbierkovom účte bolo vyzbierané k 20.7.2021 suma 4 736,46 eur. Pokladnička v mestskom múzeu obsahovala 655 eur, ktoré boli dňa 23.7.2021 vložené na osobitný zbierkový účet.

Cieľom OZ VODNÝ HRAD bolo vyzbierať 17 686 eur. Pri tejto sume sme vychádzali z odhadovanej sumy rozpočtu na obnovu portálu vypracovaného reštaurátorom Mgr. Františkom Šmigrovským. Zbierkou sa podarilo vyzbierať 30 % odhadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu. Preto budeme pokračovať v hľadaní aj iných zdrojoch financovania. Či už verejných alebo súkromných. Samotná činnosť OZ je financovaná z príspevkov darcov, osôb, firiem a tiež z 2% daní. Aj z týchto zdrojov budeme financovať práce na obnove. Preto ak má niekto záujem podporiť práve túto konkrétnu činnosť či projekt, môže poskytnúť účelový dar na účet nášho OZ.

Požiadame reštaurátora o aktualizovanie odhadovaného rozpočtu, aby sme mali k dispozícii odhadovanú čiastku zohľadňujúcu súčasnú trhovú situáciu. Postupne budeme realizovať možné úkony po dohode s reštaurátorom.
K zámeru obnovy kamenného portálu vydal Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava pre OZ VODNÝ HRAD rozhodnutie o povolení realizovať obnovu portálu reštaurátorským spôsobom na základe návrhu na reštaurovanie. V zmysle tohto rozhodnutia si OZ dalo reštaurátorom Mgr. Františkovi Šmigrovskému a Mgr. art. Martinovi Šmigrovskému vypracovať reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie. Tento návrh bude predložený na odsúhlasenie na KPÚ Trnava. Až po jeho odsúhlasení sa bude môcť začať s obnovou portálu. Nad realizáciou obnovy budú vykonávať štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu zamestnanci KPÚ Trnava.
Na portáli je nutné rekonštruovať kamenné články, obnoviť chýbajúci oblúk brány, ktorý bol v minulosti odstránený. Posledná klasicistická prestavba dnešného kaštieľa bola realizovaná v prvej polovici 19. storočia. Prestavba potlačila pôvodný renesančný výraz portálu. Nad portálom bol neskôr osadený železný nosník, kvôli problémom so statikou portálu po odstránení vnútorného oblúku. Jeho súčasný stav je havarijný, čo potvrdil aj realizovaný reštaurátorský výskum. Preto súčasťou reštaurátorskej dokumentácie bude aj vyjadrenie statika. Dnes portál podopiera provizórna drevená konštrukcia.

Z vnútornej strany brány sa zachoval drevený trám, ktorý ma po stranách otvory na osadenie niekdajšej 2-krídlovej brány. Aj tento je nutné ošetriť. Návrhu na obnovu portálu bude obsahovať aj spôsob ošetrenia dreveného trámu pôvodnej brány zachovaného v interiéri prejazdu.
Obnova portálu si bude vyžadovať reštaurátorské práce, ktoré môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba – reštaurátor so špecializáciou na reštaurovanie kameňa.
Vzhľadom na to, že vlastníkom kaštieľa je mesto Sereď, OZ si zabezpečilo aj splnomocnenie od primátora mesta s poverením konať vo veci zámeru obnovy portálu, ktoré mesto limitovalo na dobu určitú do 31.12.2021. Preto s ohľadom na náročnosť a špecifickosť pamiatkovej obnovy portálu, časti národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa a tiež nutnosti získavania ďalších potrebných zdrojov financovania, požiadame o predĺženie tejto doby. Veď cieľom je získať dobrovoľnou činnosťou, ochotou a nadšením občanov obnovenú ďalšiu časť nášho kaštieľa.

V Seredi 25.7.2021
Rada OZ VODNÝ HRAD

Ďakujeme za 2% daní od Vás


Obnova na renesančného portálu a náučný chodník Seredské lodné mlyny sú dva hlavné projekty občianskeho združenia Vodný hrad na rok 2021.  Budú financované aj z Vašich 2% daní.

Ak sa Vám páči naša práca a chcete pomôcť pri projektoch súvisiacich s históriou nášho regiónu budeme radi, ak nás opäť podporíte poukázaním 2 % daní, priamym finančným darom alebo ponukou spolupráce.

Postup: Potvrdené tlačivo od zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane“  spolu s tlačivom  „Vyhlásenie o poukázaní podielu dane“ (priložené) doručte na daňový úrad do 30.4.2021.

V prípade potreby nás kontaktujte mailom na vodny.hrad.sk@gmail.com
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane za rok 2020


Seredské lodné mlyny – zabudnutá história

Po polstoročí sa opäť mení podoba trhoviska na Mlynárskej ulici

V septembri 2020 začala rekonštrukcia trhoviska na Mlynárskej ulici v Seredi. Po celej dĺžke ulice má vzniknúť upravený verejný priestor určený pre návštevníkov a predávajúcich trhovníkov.

V minulosti predstavoval „rinek“ na Mlynárskej ulici spoločenskú udalosť, kde sa stretávali ľudia nielen z mesta, ale aj z okolitých obcí. Doteraz známa podoba trhoviska vznikla začiatkom 70. rokov 20. storočia.

Prinášame vám fotografie dokumentujúce stavebný ruch na Mlynárskej ulici pred vyše 50. rokmi, ktoré zachytil niekoľkými zábermi Jozef Kubányi a ten nedávny, z približne rovnakého miesta ako kedysi, Lukáš Klčo.

V roku 1970 si Československo pripomínalo 25. výročie oslobodenia Sovietskou armádou. Pri tejto príležitosti sa v obciach a mestách konali rôzne akcie. Jedna z nich sa volala „Etapa 25“. V mestách sa zveľaďovali verejné priestranstvá a dvojice miest medzi sebou súťažili na obrazovkách Slovenskej televízie. Sereď vtedy súťažila s mestom Pezinok. Ako to dopadlo sa nám nepodarilo zistiť. Súťažno-zábavný program sa vysielal zo starého „kulturáku“ v Seredi, vtedajšieho Závodného klubu ROH, priamym prenosom, a záznam tohto programu sa v televíznom archíve nezachoval. To čo po tejto súťaži v Seredi zostalo boli nové komunikácie, zelený pás a trhovisko na spevnenej ploche vymedzenej nízkym zábradlím na Mlynárskej ulici. Pri stavebných prácach vtedy pomáhali aj príslušníci Československej ľudovej armády.

V čase výstavby trhoviska (1970), ale aj predtým a krátko potom, to na Mlynárskej ulici žilo čulým komunitným životom. Mlynárčania si organizovali rôzne kultúrne, športové a spoločenské akcie. Stavanie vysokých farebných májov na Mlynárskej ulice malo pre ľudí väčší význam ako tie, ktoré organizovalo mesto. Spomienky nielen o nich publikoval na stránkach Seredských noviniek Miloš Mičáni. Dominantou Mlynárskej ulice bol veľký poschodový Tomašovičov dom, ktorý mal na prízemí Potraviny, predtým to bol hostinec Terézie Tomašovičovej. Aj tam bývalo kedysi rušno. Po zrušení hostinca tam istý čas sídlila Hudobná škola. Ale mladší pamätníci si skôr spomenú už len na Potraviny, v ktorých predávala Alžbeta Hojerová. V rovnakom domoradí ako stál Tomašovičov dom, mali poschodové domy postavené aj Štefánikovci, Tóthovci a Pospíšilovci.

Ťažkú ranu ulici a koniec komunitnému životu Mlynárčanov priniesla výstavba sídliska Sereď – Stred V, kvôli ktorému zbúrali jednu stranu Mlynárskej ulice. Názov ulice síce zostal, ale jej charakter takmer zmizol. Zostal už len rad rodinných domov na okraji veľkého panelového sídliska.

Mlynárska ulica vznikla pravdepodobne koncom 17. storočia ako židovská osada s vlastným cintorínom. Názov Židovská ulica sa uvádza na starej katastrálnej mape mesta z roku 1893, ktorej kópiu si môžete pozrieť v Mestskom múzeu v Seredi. Starý židovský cintorín sa kedysi nachádzal na mieste novej časti domu kultúry, kde stál predtým Gutmanov majer (Štrkovňa) a na parcele rodinného domu Ivana Štefánika. Jeho existenciu dokladá aj náhrobný kameň rabína Jozefa z roku 1789 v expozícii mestského múzea. Dnešný názov ulice Mlynárska pochádza z toho, že na tejto ulici v minulosti žili mlynári a ich rodiny, ktorí vlastnili vodné – lodné mlyny na Váhu. Niektorí potomkovia mlynárov tam žijú dodnes.

História tejto časti mesta je veľmi bohatá a zaujímavá. Radi by sme o Mlynárskej ulici vydali publikáciu. Dúfame, že s obnovou trhoviska a zvyšnej komunikácie, prídu aj nové podnety na rôzne aktivity súčasníkov a mladej generácie. Keby dnes nebolo Covidu, tak by bolo na Mlynárskej ulici možné ochutnať rôzne vína v elegantnej vinotéke VinoDom alebo si dať pohár oroseného piva v hostinci Mlynárčan. Chceme veriť, že táto časť mesta s obnoveným trhoviskom s pravidelnými trhmi v sobotu spolu s prírodou blízkej rieky Váh, znova viacej ožije. Aby aj generácie po nás mohli spomínať na príjemné chvíle prežité v našom meste.

Rastislav Petrovič, Martina Hilkovičová

1970, foto J. Kubányi 2021 foto L. Klčo 1970, foto J. Kubányi 2021 foto L. Klčo 1970, foto J. Kubányi 2021 foto L. Klčo 1970, foto J. Kubányi 2021 foto L. Klčo 1970, foto J. Kubányi 2021 foto L. Klčo 1970, foto J. Kubányi 2021 foto L. Klčo

Výzva o pomoc pri hľadaní fotografií k projektu Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“

Zámerom projektu občianskeho združenia VODNÝ HRAD je zachovať históriu predkov pre budúce generácie a vybudovať pri Váhu v centre mesta Sereď informačné tabule s obrazovou dokumentáciou o lodných mlynoch plávajúcich na Váhu. Tieto v minulosti tvorili nezameniteľný kolorit obcí v našom regióne. Projekt náučného chodníka nadväzuje na projekt seredských skautov, ktorí chcú vyčistiť a oživiť zanedbané a zarastené nábrežie Váhu a tak vytvoriť priestor pre oddych v prírode.

Pri tvorbe textu tabúľ čerpáme poznatky z odbornej literatúry a archívnych prameňov. Použiť chceme aj zdroje získané od širšej verejnosti. Našim cieľom je získať obrazovú dokumentáciu a fotografie z rodinných albumov alebo informácie z obecných kroník. Vychádzať chceme aj zo spomienok seniorov. Z významných seredských mlynárskych rodín sa v archívnych dokumentoch spomínajú rodiny Dúbravovcov, Kovaričovcov, Navrátilovcov, Hanzlíkovcov, Šimkovičovcov Kalinayovcov, Remenárovcov a ďalšie.

Týmto Vás prosíme, ak sa vo Vašich rodinných albumoch nachádzajú fotografie so záberom na lodné mlyny na Váhu alebo nám viete poskytnúť dokumenty s nimi spojené, prosíme kontaktujte nás telefonicky, listom, emailom alebo prostredníctvom Mestského múzea v Seredi. Zapožičané fotografie a dokumenty Vám po naskenovaní v múzeu budú vrátené.

Projekt náučného chodníka bude realizovaný s podporou Trnavského samosprávneho kraja po úspešnom občianskom hlasovaní.

Kontaktné údaje:
Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
E-mail: vodny.hrad.sk@gmail.com
Fb: Občianske združenie VODNÝ HRAD
Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
telefón: 0950 894 373

Seredské lodné mlyny – zabudnutá história Seredské lodné mlyny – zabudnutá história

Odišiel príliš skoro

Prvú prednášku, ktorú občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi pripravilo, bola prednáška numizmatika a dlhoročného pracovníka Archeologického ústavu SAV v Nitre PhDr. Jána Hunku, CSc. Poklady a iné nálezy mincí v Seredi. Odznela 27. januára v roku 2000 v starej budove mestského úradu za nečakane vysokej účasti verejnosti, budúcich členov nášho združenia.

Bola to akási predpremiéra jeho príspevku Nálezy mincí v Seredi a jej blízkom okolí, zaoberajúceho sa 2000-ročnou numizmatickou históriou Serede a okolia, ktorý je súčasťou prvej a doteraz jedinej monografie Sereď – dejiny mesta.

Rukami mu prešlo všetkých 503 mincí nájdených počas archeologického výskumu Šintavského hradu, ktoré určil a odborne ich aj spracoval. Preto sme ho neskôr oslovili, aby nám napísal niečo o minciach z nádvoria seredského kaštieľa do pripravovanej monografie Šintavský hrad vykopaný – zakopaný. Tak sa aj stalo, napísal text Nálezy mincí zo Šintavského hradu.

Naposledy nás navštívil 12. októbra 2019, kedy v Mestskom múzeu v Seredi, v premiére a troch reprízach, odznela jeho prednáška na tému Seredský zlatý poklad – Mince z Cukrovarskej ulice. Vtedy sme netušili, že to bola v Seredi jeho posledná návšteva.

Janko bol vždy ochotný sa podeliť o svoje mimoriadne bohaté numizmatické vedomosti, nezabudol spomenúť rôzne zaujímavosti a určiť nám prinesené mince. Chcel nám pomôcť aj pri spracovaní numizmatickej zbierky mestského múzea. Žiaľ už nestihol. Odišiel príliš skoro.

Občianske združenie VODNÝ HRAD
Mgr. arch. Rastislav Petrovič

Želáme Vám šťastný a úspešný nový rok, hlavne pevné zdravie!
Veríme, že nový rok bude plný rovnako svetlých dní ako bol tento deň v Zámockom parku.
občianske združenie VODNÝ HRAD


Občianske združenie VODNÝ HRAD v roku 2020


Rok 2020 nás, ako aj väčšinu ľudí nečakane zaskočil vzniknutou situáciou, ktorá mala vplyv aj na našu činnosť. Plány sme museli meniť. Napriek tomu sme veľmi radi, že sa nám v rámci občianskeho združenia VODNÝ HRAD podarilo uskutočniť väčšinu naplánovaných aktivít.

Začiatok roka bol veľmi pozitívny. Mestské zastupiteľstvo udelilo nášmu oz-ku na základe občianskej nominácie ocenenie Cena mesta Sereď, ako morálne poďakovanie nášmu kolektívu za mimoriadne zásluhy a významné výsledky dosiahnuté v oblasti verejného života.

Tesne pred vypuknutím pandémie a uzatvorením krajiny sme 7. marca stihli zorganizovať mimoriadne premietanie s názvom SEREĎ a SEREDČANIA vo filmovom archíve. Sála v kine Nova bola plná zvedavých mladších a starších ľudí, ktorí mohli vidieť unikátne historické zábery z filmových týždenníkov, ktoré zachytávajú v obraze mesto Sereď, závody, udalosti a ľudí z rokov 1947 – 1986.

Krátko potom bola krajina paralyzovaná neprebádanou chorobou. V tejto situácii sme boli nútení prehodnotiť aj našu zbierku na obnovu portálu kaštieľa, ktorá prebieha aj cez príspevky do pokladničky v Mestskom múzeu v Seredi. Preto sme požiadali Okresný úrad v Galante o predĺženie zbierky. Ten našu požiadavku posúdil a umožnil nám zbierku predĺžiť do 20. júla 2021.

Počas týchto pandémiou poznačených mesiacov sme pracovali na projekte Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“ so žiadosťou o príspevok z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Projekt má za cieľ zatraktívniť priestor pobrežia Váhu. Vybudovať chodník s info-tabuľami o lodných mlynoch plávajúcich na Váhu, ktoré kedysi tvorili nezameniteľný kolorit mesta. Posledné mlyny zanikli v 50. rokoch minulého storočia a jedna z posledných pripomienok na túto históriu Serede je už len názov ulice pri Váhu – Mlynárska. Súčasťou bolo aj hlasovanie verejnosti v prospech tohto projektu. Vďaka Vám a Vašej podpore bol náš projekt úspešný a TTSK nám prispeje na jeho realizáciu.

Hneď po uvoľnení epidemiologických podmienok sme v posledný májový víkend zorganizovali brigádu na nádvorí kaštieľa pred bastiónom, kde sme vyčistili okolie platanov a prejazd. Prejazd bol vydezinfikovaný parným čističom. Na vyčistení verejného priestoru sa zúčastnilo do 40 dobrovoľníkov, ktorým patrí veľká vďaka.

Súčasťou tejto akcie bola aj realizácia projektu Okná izby barónky Ohrensteinovej, ktorá mala nad prejazdom kedysi izbu a jej okná vždy skrášľovali kvety. Na pripomienku barónkiných čias spred sto rokov sme osadili pred okná jej izby kvety. O tieto kvety sme sa starali a obmieňali ich podľa obdobia.

OZ VODNÝ HRAD finančne podporilo aj výstavu Z histórie ženijného vojska v Seredi, ktorá je od konca augusta prístupná v Mestskom múzeu v Seredi.

Na konci leta sme zabezpečili reštaurátorské práce na oprave dvorovej fasády bastióna poškodenej vandalmi v roku 2017, ktorú sme obnovili v roku 2013 s finančným príspevkom seredského cukrovaru. Financovanie opravy fasády bolo zabezpečené spoločne zo zdrojov OZ VODNÝ HRAD a zo sumy dohodnutej primátorom s tromi páchateľmi, ktorých vypátrala mestská polícia.

Začiatkom jesene sme zabezpečili vybielenie prejazdu z hygienických dôvodov vápenným náterom. Malo to aj estetický dôvod, nakoľko súčasťou tejto kultivácie prejazdu je aj inštalácia malej Minigalérie obrázkov starej Serede.

Portál je súčasťou prejazdu, ktorý komunikačne spája plochy parku pred a za kaštieľom, je funkčný a využívaný ľuďmi. Zámerom aktivity občianskeho združenia VODNÝ HRAD je nepripustiť pokračovanie devastácie verejného priestoru, ale všetkými možnými a dostupnými prostriedkami sa snažiť o kultiváciu prostredia. Prejazd a portál sú jednými z našich čiastkových krokov aspoň k čiastočnej záchrane kultúrnej pamiatky. Prejavom občianskej iniciatívy, vyhlásením zbierky a následnej obnovy kamenného portálu, občianske združenie VODNÝ HRAD deklaruje myšlienku postupnej obnovy kaštieľa. Boli by sme radi, keby obnova portálu bývalej hradnej brány naštartovala aj obnovu nejakej ďalšej časti kaštieľa.

Prispieť môžete aj Vy, buď zaslaním peňažného príspevku na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni: SK26 0900 0000 0051 5968 12501250 alebo vložením príspevku do pokladničky v Mestskom múzeu v Seredi.

Poslednou plánovanou akciou v tomto roku mala byť akcia Prechádzka Zámockým parkom s oknom do minulosti so svetelnými atrakciami. Kvôli sprísneniu vládou prijatých protiepidemických opatrení sme sa rozhodli, že ju uskutočníme neskôr.

V pláne sme mali aj uskutočnenie spoločenských udalosti, ktoré sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácie nemohli uskutočniť. Historicko-kostýmovo-kulisovou akciou sme chceli predstaviť posledných súkromných majiteľov seredského kaštieľa zo začiatku 20. storočia. V jesennom čase sme chceli zabezpečiť prednášku odborníka na tému objasnenia troch sviatkov – Pamiatky zosnulých, Sviatku Všetkých svätých a Halloweenu – v atraktívne upravenom priestore bastióna. Dúfame, že budeme môcť tieto akcie pre Vás uskutočniť v nasledujúcom roku.

Všetky uvedené podujatia a akcie sme mohli uskutočniť aj vďaka dotácii mesta Sereď a príspevkov a darov od občanov nielen z nášho mesta. Týmto vyslovujeme všetkým našu úprimnú vďaku.Občianske združenie VODNÝ HRAD

Projekt Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“


Počas týchto pandémiou poznačených mesiacov sme vypracovali projekt Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“ so žiadosťou o príspevok z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Súčasťou podmienok získania grantu je hlasovanie verejnosti v prospech projektu.

Projekt má za cieľ zatraktívniť priestor pobrežia Váhu v blízkosti centra mesta Sereď. V spolupráci so seredskými skautmi na projekte Oddychová zóna Garbiarska vytvoriť priestor pre oddych v prírode. Oživiť zarastený breh Váhu v centre mesta Sereď poskytujúci úkryt bezdomovcom a drogovo závislým osobám, kde sa pobyt stáva nebezpečný. Vybudovať chodník s info-tabuľami o lodných mlynoch plávajúcich na Váhu, ktoré kedysi tvorili nezameniteľný kolorit mesta Sereď.

Mlynári v minulosti tvorili početnú skupinu remeselníkov v Seredi. Prvé cechové pravidlá boli seredským mlynárom vydané v roku 1646. Počet mlynov na Váhu v Seredi bol veľmi vysoký, v roku 1900 štatistiky vykazujú v meste až 48 mlynárov. Jedna z posledných pripomienok na túto históriu Serede je už len názov ulice pri Váhu – Mlynárska. Mladá generácia už nemá o tejto bohatej histórii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vytvárania súčasnej podoby Serede, žiadne informácie.

Projekt má za cieľ vybudovať info-tabule s obrazovou dokumentáciou spolu s informáciami, ktoré chceme čerpať z odborných výskumných prameňov v domácich aj zahraničných archívoch. Úmyslom je vybudovať tabule z trvácneho a estetického materiálu, masívneho dreva v spolupráci s architektami a dizajnérmi. Zámerom je zachovať históriu našich predkov pre budúce generácie, poskytnúť zdroj poučenia formou relaxu – prechádzky v prírode. Následne chceme aj spolupracovať s mladými ľudmi v projekte Sereď 2.0 a spolu s oz KC Priestor zorganizovať zaujímavú prednášku na pikniku v tomto zrevitalizovanom priestore

Prosíme Vás o podporu hlasovaním, aby sme tento projekt mohli zrealizovať. Ďakujeme.

Hlasovanie, ktoré zaberie maximálne 2 minúty prebieha na https://tvorimekraj.hlasobcanov.sk/all-projects#501.

Pozor, hlasovanie bude prebiehať iba dva týždne od 2. 11. 2020 do 15. 11. 2020.
 • Projekt, ktorý chcete podporiť, označte tlačidlom Vybrať projekt.
 • Máte možnosť vybrať minimálne 3 projekty (maximálny počet nie je stanovený). Každý projekt dostáva len 1 hlas. Vybrané projekty sa Vám objavujú vpravo hore v boxe Vybrané projekty. V tejto fáze ešte môžete meniť Váš názor, obsah "košíka" sa dá ľahko obmieňať.
 • Keď máte všetky projekty vybraté, kliknite na Hlasovať.
 • Otvorí sa Vám formulár s názvom Hlasovať.
 • Po vyplnení tohto formulára zadajte číslo Vášho mobilného telefónu. Kliknete na Poslať overovací kód.
 • Následne Vám bude do Vášho mobilného telefónu zaslaný kód formou SMS. Ten vpíšete do formulára, ktorý finálne odošlete cez tlačidlo Poslať.


Hlasovať cez jedno telefónne číslo je možné len raz. Podporiť projekty môžete do polnoci 15 11. 2020. Počet dosiahnutých hlasov sa zobrazuje pri každom projekte priebežne. Hlasovania sa môže zúčastniť akýkoľvek občan, ktorý dovŕšil minimálne 15 rokov.

Verejná zbierka pokračuje


Verejná zbierka Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli,
ktorej zámerom je obnoviť pôvodný dobový renesančný výraz portálu,
pokračuje až do 20. júla 2021 a to dvomi spôsobmi:
 • zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni na číslo účtu:
  SK26 0900 0000 0051 5968 1250
 • vložením dobrovoľného peňažného príspevku do stacionárnej pokladničky v Mestskom múzeu v Seredi.

Občianske združenie VODNÝ HRAD vzhľadom na situáciu s COVID-19 požiadalo Okresný úrad v Galante o predĺženie zbierky č. 202-2019-009843. Ten našu požiadavku posúdil a zbierku predĺžil do 20. júla 2021.

Zbierka - predĺženie lehoty

Brigáda na nádvorí kaštieľa


Pozývame členov o. z. VODNÝ HRAD, priateľov Mestského múzea v Seredi a ďalších dobrovoľníkov na brigádu k seredskému kaštieľu.

Brigáda sa uskutoční v sobotu 30. mája 2020 od 14.00 hod. do 17.00 hod. Budeme čistiť priestor pri kaštieli – nádvorie pred bastiónom, okolie platanov a prejazd.

Tento priestor je opäť zanedbaný a znečistený odpadkami, ktoré tam nechávajú zabávajúce sa skupiny mladých ľudí. Chceme, aby tento verejný priestor bol o trochu čistejší a kultúrnejší a necítili sme sa tam nepríjemne.

Okrem rúšok si prosím prineste so sebou rukavice, metly, hrable a lopaty. Malé občerstvenie zabezpečíme.

Prosíme, aby ste nám svoju účasť oznámili na FB alebo emailom na vodny.hrad.sk@gmail.com

Vám za doterajšiu priazeň a pomoc pri zachovávaní kultúrnejšieho prostredia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Seredi, býv. vodného hradu Šintava.

Občianske združenie VODNÝ HRAD a Mestské múzeum v Seredi

Naše podujatia a akcie sme mohli uskutočniť aj vďaka
presmerovaniu 2% daní od Vás, za čo ďakujeme.


Ak sa Vám páči naša práca, naše vízie budeme radi, ak nás opäť podporíte presmerovaním 2% dane, finančným darom, alebo ponukou priamej spolupráce, ktoré sú dôležité pre realizáciu našich plánov.

Rada občianskeho združenia VODNÝ HRAD

Postup: Vystavené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa: "Potvrdenie o zaplatení dane" spolu s tlačivom "Vyhlásenie o poukázaní 2%" pre oz VODNÝ HRAD (priložené) doručte na daňový úrad do 30.4.2020.

V prípade nejasností neváhajte a informujte sa v Mestskom múzeu alebo nás kontaktujte mailom.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

SEREĎ a SEREDČANIA vo filmovom archíveObčianske združenie VODNÝ HRAD a Dom kultúry – Mestské múzeum v Seredi Vás pozývajú na mimoriadne premietanie, akciu nazvanú SEREĎ a SEREDČANIA vo filmovom archíve, ktorá sa bude konať v Kine NOVA v sobotu 7. marca 2020 o 14.00 hodine.

Na tejto akcii budú premietnuté historické zábery z filmových týždenníkov, ktoré zachytávajú v obraze mesto Sereď, priemyselné závody, udalosti a ľudí, ako aj filmové zábery, kde sa Sereď len spomína.

Pred rokom 1990 sa v kinách pred celovečernými filmami premietali spravodajské materiály – Týždeň vo filme, desaťminútovky zložené z krátkych šotov, ktorých cieľom bolo divákov informovať o vnútropolitických, kultúrnych, športových a iných významných udalostiach v Československu a zahraničí.

Šoty o Seredi a Seredčanoch z rokov 1947 – 1986 predstavujú všetky doteraz známe historické zábery z dokumentov uložených vo filmových archívoch v Bratislave a Prahe. Najstarší šot zachytáva prvý transport Slovákov z Maďarska, z Pitvároša, ktorých privítali na železničnej stanici v Seredi 13. apríla 1947. Presídlení Slováci sa presťahovali na miesta Maďarov odsunutých z obce Veľká Mača, ktorej názov v komentári skomolili na Veľký Madač namiesto v tom čase používaný Veľký Máčad. V Seredi ich na dnešnom Námestí republiky oficiálne privítal aj predseda Zboru povereníkov a čestný občan obce Sered dr. Gustáv Husák. V ďalších šotoch diváci uvidia výrobu v Malokarpatských vinárskych závodoch v Seredi, kde vyrábali šumivé víno francúzskym spôsobom, prírodným kvasením vo fľašiach a repnú kampaň v seredskom cukrovare v roku 1954 a 1978. Dožívajúci starý most v Seredi a budovaný nový – prvý panelový most v Československu zobrazuje šot z roku 1958.

Sereď ako sídlo okresu pripomína Okresná družstevná konferencia, ktorá sa konala v roku 1957, ako aj šot približujúci vzácne vykopávky zo staršej doby kamennej na Mačianskych vŕškoch a zábery z masového cvičenia armády a dorasteniek na Okresnej spartakiáde v Seredi v roku 1959.

Niklová hutu v Seredi, jej výstavbu, montáž technologického zariadenia, navážanie niklovej rudy, výrobu niklu a problémy s lúžencom pripomenú šoty z rokov 1960 – 1977. Na šote z roku 1963 uvidíme súdruha učiteľa Pavla Krištofíka, jeho kolegov, kolegyne a žiakov deväťročnej školy v Seredi. Pásovú výrobu v seredskej „pečivárni“ kde vyrábali 30 druhov trvanlivého pečiva, zachytil šot v roku 1966 a nový druh šumivého vína značky Panónia je zachytený v šote z roku 1967.

Šot z roku 1974 pripomenie Rádiotelevízny krúžok v Seredi, ktorý bol známy svojím minitelevízorom, šot z roku 1977 ukáže, že aj v nevyhovujúcich priestoroch Novoplastu v Seredi vyrábali lode svetových parametrov. Na šote z roku 1981 sa asi mnohí zasmejú, uvádza sa v ňom, že vodné dielo Kráľová umožní na Váhu plavbu lodí až do prístavu pri Seredi, kam sa bude dopravovať ruda pre niklovú hutu. Na záver šotu sa v komentári hovorí: „Ešte pred niekoľkými rokmi tvrdenie, že pri Seredi budú v prístave kotviť lode, vyvolávalo úsmev na mnohých tvárach, dnes je to už dosiahnuteľná skutočnosť...“

Týždenník z roku 1985 zaznamenal vo vinárskych závodoch najmodernejšiu výrobu šumivého vína na kontinuálnej linke zostavenej podľa sovietskej licencie s ročnou produkciou do 2 miliónov fliaš. Filmový žurnál z roku 1986 zachytil atmosféru Vianoc v Detskom domove v Seredi a riaditeľku Máriu Izákovú.

Diváci sa dozvedia aj to, kde kedysi stálo staré kino v Seredi, ako v roku 1954 vinohradníci včasným splnením dodávky hrozna upevňovali mier, spoznajú pri práci vzorného pracovníka Gašpara Králika z vinárskych závodov, ale aj jediného muža v 15-člennom kolektíve Brigády socialistickej práce Evy Kunovskej z Pečivární. Nájdu aj odpoveď na otázky, z ktorého prístavu dovážali rudu pre niklovú hutu, či nový most v Seredi už po 5 rokoch od výstavby potreboval generálnu opravu, čím nabíjali švédske delá v seredskej Vitane, alebo ako falšovali súkromní podnikatelia šumivé víno, či kde v Seredi spracovávali mliečne prebytky z územia celého západoslovenského kraja, kam sa chystal 10. augusta 1957 gazda Ján Trnka z Dvorníkov v seredskom okrese, alebo čo pokulhávalo v šintavskom družstve v roku 1960.

Filmové spomínanie na ktoré vás pozývame, je určené nielen pre pamätníkov, ale aj pre všetkých záujemcov, ktorí majú radi históriu, aj tú nie tak dávnu. Príďte si pozrieť unikátne zábery z minulosti, ktoré sa o Seredi a Seredčanoch, a nielen o nich, zachovali vo filmovom archíve.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič, OZ VODNÝ HRAD

Informácia o stave zbierky Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli , ktorej zámerom je uviesť portál do pôvodného dobového renesančného výrazu spred 400 rokov, je dostupná na transparentnom účte:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2609000000005159681250

Transparentný účet bol verejne dostupný od 2.augusta 2019. Prvé príspevky prišli koncom júla 2019, ktoré z toho dôvodu zverejňujeme na výpise z účtu.

Občianske združenie Vodný Hrad

VODNÝ HRAD získal Cenu mesta Sereď23. januára 2020 prevzala podpredsedníčka občianskeho združenia VODNÝ HRAD Ing. Martina Hilkovičová z rúk seredského primátora Cenu mesta Sereď udelenú kolektívu občianskeho združenia VODNÝ HRAD „za vynikajúce pôsobenie v oblasti histórie mesta Sereď a záchrany kultúrnych pamiatok“ . O udelení ocenenia nášmu združeniu na základe občianskej nominácie rozhodli poslanci na Mestskom zastupiteľstve v Seredi dňa 12. decembra minulého roka.

Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli


Občianske združenie VODNÝ HRAD
Verejná zbierka č. 202-2019-009843
Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli.
Číslo účtu: SK26 0900 0000 0051 5968 1250
Cieľová rozpočtovaná suma : 17 686 €


Zámerom zbierky občianskeho združenia je obnoviť staticky narušený kamenný portál hradnej brány Šintavského hradu a vrátiť mu pôvodný výraz. Dnes portál podopiera provizórna drevená konštrukcia.


Bránu dal postaviť gróf Stanislav Thurzo, manžel Anny Roziny Listiusovej. Stalo sa tak po roku 1600, počas rozsiahlej prestavby hradu na protitureckú bastiónovú pevnosť. Cieľom je obnoviť renesančnú podobu portálu, ktorý bol súčasťou 3. hradnej brány.
Autor rekonštrukcie neskororenesančného vstupného portálu: Mgr. Peter Kresánek
Návrh vizualizácie: architekt Ing. Ondrej Kurbel
Rozpočet reštaurátorskych prác : reštaurátor Mgr. František Šmigrovský
Pamiatková starostlivosť: Mgr. arch. Rastislav Petrovič
Finančná starostlivosť: Ing. Martina Hilkovičová
Stavebný inžiniering: Ing. Peter Olejár, Ing. Robert HilkovičRozhodnutie o verejnej zbierke

Víťazi literárnej súťaže
„Život na seredskom kaštieli“Upriamiť pozornosť na miestnu históriu v súvislosti s národnou kultúrnou pamiatkou – seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava, aj prostredníctvom podpory umeleckej kreativity, bolo cieľom literárnej súťaže s názvom „Život na seredskom kaštieli“. Tú sme vyhlásili v apríli 2019 a vyhodnotená bola počas decembrového vianočného podujatia „Vianoce v kaštieli“, ktoré bolo zorganizované v posledný adventný víkend v bastióne. Ocenenie víťazov súťaže a minidramatizácie víťazných poviedok boli jedným z bodov kultúrneho programu tohto podujatia. Ceny si víťazi prevzali z rúk členov odbornej poroty Mgr. Kataríny Valábkovej a PaedDr. Marianny Kamenskej a ktorej súčasťou bol aj Mgr. Martin Navrátil, PhD. Odborná porota ocenila autorov za to, že si naštudovali faktografický materiál, prejavili kreatívny prístup k histórii, nechýbala im fantázia, sociálne cítenie a využili pestré kompozičné postupy. Po nezávislom rozhodovaní a sčítaní bodov je zoznam víťazných poviedok nasledovný (kategória, meno autora/autorky, názov poviedky):

Prvá kategória: 14-19 rokov:
1.miesto Terézia Markusková: Na druhý breh
2.miesto Peter Michal: Ako Juro a Samo našli domov
3.miesto Zora Valábková: Clivota grófky Kataríny

Druhá kategória: 20-26 rokov:
1.miesto Mário Lukáč: Šintavská bosorka
2.miesto Kristína Leonhard: Čierna pani
3.miesto Mária Blahová: Jeden večer jednej Katy

Tretia kategória: 26 a viac rokov:
1.miesto Peter Pecuch: Svätojánsky krst
2.miesto Ján Jankech: Tajomstvo Thurzovcov
3.miesto Miroslava Valentovič Majková: Duchovia šľachticov

Víťazné poviedky by sme radi využili na účely súvisiaci s osvetou v oblasti histórie Serede a seredského kaštieľa, v súlade s cieľmi občianskeho združenia VODNÝ HRAD. Plánujeme nadviazať spoluprácu so študentmi alebo absolventmi VŠMU v odbore réžia, s cieľom niektorý z námetov zdramatizovať a následne ho divadelne spracovať ochotníckym súborom. Taktiež uvažujeme zverejniť víťazné poviedky v tlačenej forme. Ak sa Vám páči naša vízia, budeme radi, ak nás podporíte buď finančným darom, presmerovaním 2% dane alebo ponukou priamej spolupráce, ktoré sú dôležité pre realizáciu našich plánov.

ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VODNÝ HRAD V ROKU 2019


Rok 2019 sa niesol v znamení 20. výročia činnosti občianskeho združenia VODNÝ HRAD, počas ktorého sme pripravili v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi a inými organizáciami viacero rôznych akcií. Hlavne v poslednom štvrťroku bolo zorganizovaných našimi dobrovoľníkmi množstvo výnimočných podujatí.

V októbri sme pripravili v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante unikátnu 1-dňovú výstavu Seredský zlatý poklad – Mince z Cukrovarskej ulice. V priestoroch Mestskému múzea v Seredi boli prvýkrát od ich objavenia vystavené zlaté a strieborné mince, ktoré našli pri výkopových prácach v Seredi ešte v roku 1975. Vystavené boli aj dobové platidlá z čias Rakúsko-Uhorska, kedy bol poklad ukrytý a z obdobia Československa, kedy bol poklad nájdený, čo sme zabezpečili v spolupráci s Múzeom mincí a medailí v Kremnici. Súčasťou výstavy bola aj prednáška numizmatika PhDr. Jána Hunku, CSc. o význame seredského pokladu, ktorá odznela kvôli záujmu návštevníkov ešte v troch reprízach.

V novembri sa v obradnej sále MsÚ konala prednáška „Dvanásť obrazov zo starej Serede“ o podobe nášho mesta v minulosti, počas ktorej predseda občianskeho združenia VODNÝ HRAD Mgr. arch. Rastislav Petrovič svoje slovo dokumentoval aj historickými obrázkami.

V druhej polovici novembra sme zorganizovali organizačne mimoriadne náročné podujatie, verejnú diskusiu „Ako ďalej s kaštieľom v Seredi“, kde prizvaní odborníci diskutovali o možnosti budúceho využitia kaštieľa, spôsoboch a nástrahách financovania obnovy a prevádzkovania historických objektov. Počas diskusie boli odprezentované aj výsledky ankety realizovanej medzi mladými ľuďmi vo veku od 15-20 rokov a študentské práce týkajúce sa návrhu obnovy seredského kaštieľa. Organizácia podujatia bola výsledkom spolupráce občianskeho združenia VODNÝ HRAD, mestského múzea, niekoľkých ďalších občianskych združení a poslanca Ing. Ondreja Kurbela, ako prvý krok v snahe o pohľad dopredu, o konštruktívne hľadanie možností, riešení a spoločne akceptovateľného a udržateľného prevádzkovania národnej kultúrnej pamiatky, seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava.

O záchranu seredského kaštieľa sa OZ VODNÝ HRAD snaží už niekoľko rokov. Počas týchto rokov sme vyvinuli niekoľko aktivít na zachovanie tejto kultúrnej pamiatky. Usporiadaniu akcie „Ako ďalej s kaštieľom v Seredi“ predchádzali organizačné stretnutia už začiatkom roka 2019, ktorých výsledkom bola aj myšlienka k aspoň čiastočnej záchrane, ktorá vyústila k vyhláseniu verejnej zbierky „Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli“ s cieľom navrátiť ho do pôvodného stavu. Ak by sa portál brány obnovil, získal by nielen dobový renesančný výraz spred 400 rokov, ale by sa aj staticky zabezpečil na ďalších 400 rokov.

Prejavom občianskej iniciatívy, vyhlásením tejto zbierky na obnovu kamenného portálu, občianske združenie VODNÝ HRAD deklaruje myšlienku postupnej obnovy kaštieľa. Boli by sme radi keby obnova portálu brány naštartovala aj obnovu ďalších častí kaštieľa.

Koncom novembra sme v spolupráci s mestom a múzeom pripravili druhú odbornú historickú konferenciu pod názvom Výlet do minulosti. V Obradnej sále MsÚ boli odprezentované prednášky venované trhom v stredovekej Seredi a Šintave, novým poznatkom zo 16. a 17. storočia k dejinám Serede, na tému Šintavské panstvo a Sereď v korešpondencii Esterházyovcov v 2. tretine 18. storočia alebo výsledkom sčítania obyvateľstva z roku 1869 v Seredskom Novom Meste. Novším dejinám boli venované prednášky Česko-slovenské légie a sociálne nepokoje v Seredi v roku 1918, Jozef Beno – československý legionár zo Serede, či Arizácie židovských majetkov v Seredi. Pamiatkovým objektom sa venovali dve prednášky, jedna sakrálnym pamiatkam v obci Šintava a Vinohrady nad Váhom, druhá využitiu seredského kaštieľa v rokoch 1919 – 1942.

Upriamiť pozornosť na miestnu históriu v súvislosti s národnou kultúrnou pamiatkou – seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava, aj prostredníctvom podpory umeleckej kreativity bolo, cieľom literárnej súťaže s názvom „Život na seredskom kaštieli“. Tú sme vyhlásili v apríli 2019 a bola vyhodnotená počas decembrovej vianočného podujatia "Vianoce v kaštieli“, ktorým sme v posledný adventný víkend do nášho seredského kaštieľa vniesli život. Ocenenie víťazov súťaže a minidramatizácie víťazných poviedok boli jedným z bodov kultúrneho programu tohto podujatia. Kultúrny program pre ľudí, ktorý naplnili bastión do posledného miestečka sme mohli ponúknuť aj vďaka spolupráci so seredskými skautmi, KC Priestor s Mladou Sereďou a mestským múzeom. Seredčania si tak mohli vychutnať čarovnú atmosféru predvianočných dní aj v podobe klavírneho koncertu Norberta Daniša, príbehu o Betlehemskom svetle a vypočuť si aké záslužné činy vykonali majiteľky seredského (hradu) kaštieľa, grófka Katarína Thökölyová a kňažná Angelika de Hénin v minulosti pre obyvateľov mestečka Sereď.

Ďalšiu z majiteliek seredského kaštieľa Annu Rosinu Listiusovú, sme predstavili v bastióne na komornom podujatí „Pohár červeného vína u grófky Listiusovej“, na ktorom si mohli návštevníci v tajomnej atmosfére len pri svetle mihotavých sviečok vypočuť hrôzostrašné historky z jej životného príbehu.

Okrem toho sme ako spoluorganizátori pripravili aj ďalší atraktívny program pre občanov Serede. V máji 2019 sme pre deti a ich rodičov počas celomestskej akcie Míľa pre mamu atraktívnym prevedením v historických kostýmoch predstavili majiteľku seredského kaštieľa kňažnú Angeliku de Henin a jej rodinu. Histórii seredského chudobinca, dobového sociálneho zariadenia pre najchudobnejších obyvateľov, bola venovaná prednáška Hildegardy Pokreis Chudobinec svätej Anny v Seredi. Táto odznela v júni v mestskom múzeu a pripravili sme ju v spolupráci s farskou charitou.

V septembri sme Seredčanov spolu s mestským múzeom pozvali, v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva a tohtoročnej témy Umenie a zážitok, na koncert starej hudby z obdobia stredoveku a renesancie súboru ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM. Súčasťou akcie bolo aj premietanie dokumentárneho filmu „Vodou porobené...“ spojené s besedou o katastrofe lode Titanic, ktorá zasiahla aj rodinu seredského rodáka Michala Navrátila.

Jeseň sa tradične spája so svetlonosmi a lampiónmi. Spoločne s Mama centrom a KC Priestorom sme zorganizovali lampiónový sprievod. V Zámockom parku čakali všetkých účastníkov nádherne vyzdobená vstupná brána kaštieľa ako aj platany, ktoré spolu s tematickou hudbou vytvárali krásnu atmosféru.

Všetky uvedené podujatia a akcie sme mohli uskutočniť aj vďaka dotácii mesta Sereď, podpore mestských poslancov a príspevkom a darom od občanov mesta Sereď a našich podporovateľov a priaznivcov. Týmto im vyslovujeme našu úprimnú vďaku.

PF 2020
Občianske združenie Vodný Hrad

POZVÁNKA NA KONFERENCIU
Výlet do minulosti


pri príležitosti 20. výročia vzniku Občianskeho združenia
VODNÝ HRAD a 15. výročia vzniku Mestského múzea v Seredistreda
27. november 2019
Mestský úrad v Seredi, Obradná sála

(stará budova MsÚ, prvé poschodie)

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej sály je nutné svoju účasť potvrdiť písomne
alebo telefonicky v tvare: priezvisko, meno, vysielajúca organizácia alebo zamestnávateľ
najneskôr do 25. novembra 2019 do 13.00
E-mailom na adrese: muzeum@sered.sk
SMS-kou alebo telefonicky na č. 0950 894 373Výlet do minulosti - program konferencie

POZVÁNKA NA VEREJNÚ DISKUSIU
„ Ako ďalej s kaštieľom v Seredi“

Téma kaštieľa v Seredi zaznieva v poslednom čase o čosi častejšie. Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom jednotlivých častí kaštieľa. Popri tom sa uchádza o dva granty, ktoré by zabezpečili jeho čiastočnú obnovu, dokonca sú vyhlásené dve verejné zbierky. Jednu zbierku vyhlásilo priamo mesto, druhú samostatne občianske združenie VODNÝ HRAD.

Aj pre objasnenie aktuálnej situácie si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú diskusiu s prizvanými odborníkmi, na ktorej budú hlavnými témami možnosti budúceho využitia kaštieľa, spôsoby a nástrahy financovania obnovy a prevádzkovania historických objektov.

Organizácia podujatia je výsledkom spolupráce občianskeho združenia VODNÝ HRAD, Mestského múzea v Seredi, niekoľkých ďalších občianskych združení a mestského poslanca Ing. Ondreja Kurbela ako snaha o pohľad dopredu, o konštruktívne hľadanie možností, riešení a spoločne akceptovateľného a udržateľného prevádzkovania národnej kultúrnej pamiatky, seredského kaštieľa.

Počas diskusie budú prezentované aj výsledky ankety realizovanej medzi mladými ľuďmi vo veku od 15-20 rokov a študentské práce týkajúce sa návrhu obnovy kaštieľa.

Diskusný panel sa uskutoční dňa 20.11.2019 o 17:00 v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi a bude trvať približne 2 hodiny.

Budeme hovoriť s hosťami, ktorí majú s obnovou pamiatkových objektov skúsenosti. Pozvanie na diskusiu okrem iných prijali aj:

Ing. arch. Miloslav Drgoň, zástupca primátora mesta Hlohovec a člen OZ Zámok Hlohovec
Zsolt Takáč, poslanec MsZ a riaditeľ OZ Neogotický kaštieľ, Galanta
Mgr. Martin Macharik, poslanec MsZ a predseda OZ Kalvársky fond, Banská Štiavnica
Ing. Lukáš Kramarčík, statik, Corwum, s.r.o., Bratislava
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér mesta Sereď
Mgr. arch. Rastislav Petrovič, KPÚ Trnava, OZ VODNÝ HRAD, Sereď
Mgr. Róbert Daňo, PhD., archeológ PAMarch, Nitra

Tešíme sa na stretnutie.

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU


Dvanásť obrazov zo starej Serede - prednáška o podobe nášho mesta v minulosti

Prednáška Mgr. arch. Rastislava Petroviča sa bude konať
v Seredi v Obradnej sále MsÚ v piatok 15. novembra 2019 o 17.00


Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo literárnu súťaž s názvom „Život na seredskom kaštieli“.


Cieľom súťaže je prostredníctvom podpory umeleckej kreativity upriamiť pozornosť na históriu regiónu v súvislosti s národnou kultúrnou pamiatkou - seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.

Štatút literárnej súťaže: Občianske združenie Vodný Hrad OBČIANSKE ZDRUŽENIE VODNÝ HRAD
v SPOLUPRÁCI so STREDNÝMI ŠKOLAMI v SEREDI
a MESTSKÝM MÚZEOM v SEREDI

vyhlasujú
literárnu súťaž
Život na seredskom kaštieli

Podmienky súťaže:
 • Súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí dovŕšili vek 14 rokov a viac neobmedzene. Autori budú rozdelení do troch kategórií:
  • kategória autorov vo veku 14-19 rokov vrátane
  • kategória autorov vo veku 20-26 rokov vrátane
  • kategória autorov nad 26 rokov
 • téma poviedky má súvisieť s históriou seredského kaštieľa a životom ľudí žijúcich, pracujúcich alebo ináč spojených so seredským kaštieľom (s použitím historických faktov).
 • rozsah poviedky je maximálne 4 strany (alebo maximálne 15 000 znakov), pri písaní textu vo fonte Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie (bez vkladania obrázkov, tabuliek, špeciálnych grafických znakov.)
 • poviedky treba zaslať e-mailom na adresu vodny.hrad.sk@gmail.com ako prílohu e-mailu alebo v papierovej forme doručiť do mestského múzea. V predmete e-mailu uveďte: literárna súťaž a v texte e-mailu uveďte svoje meno, názov poviedky, krátku informáciu o sebe.
 • zaslaním poviedky do súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jej uverejnením na stránke www.vodnyhrad.sk, ako aj súhlas s použitím textu poviedky na účel súvisiaci s osvetou v oblasti histórie Serede a seredského kaštieľa v súlade s cieľmi o.z. Vodný Hrad, pričom na uvedené účely udeľuje súhlas na použitie diela, jeho rozširovanie a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou „Život na seredskom kaštieli“
 • po zaslaní poviedky do súťaže ju autor už nemôže spätne upravovať,
 • stanovená uzávierka pre zaslanie poviedky je do 30.9.2019
 • o víťazovi rozhodne odborná porota, ktorej členmi sú odborníci z oblasti literatúry a písaného slova a členovia rady občianskeho združenia Vodný Hrad.
 • vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v priebehu jesene
 • Autori víťaznej poviedky v každej kategórii získavajú 100 EUR. V každej kategórii budú udelené aj dve prémie v hodnote 40 EUR Ako bonus existuje možnosť, ktorá nie je záväzná, že niektorá z poviedok bude vybraná na dramatizáciu a následne divadelné spracovanie ochotníckym divadlom. Takáto práca bude odmenená sumou 70 EUR.

Poukázanie 2% pre občianske združenie Vodný Hrad v Seredi na obohatenie kultúrneho života v Seredi.


Aj v roku 2019 dobrovoľníci združujúci sa v občianskom združení (oz) Vodný Hrad pripravujú pre obyvateľov mesta Sereď populárno-náučné akcie súvisiace s poznávaním bohatej mestskej histórie. Okrem už tradičných aktivít ako sú účasť na Míle pre mamu a Ochutnávky vína na terase kaštieľa pripravujeme konferenciu k 15. výročiu založenia Mestského múzea v Seredi a 20. rokom pôsobenia oz Vodný Hrad s množstvom zaujímavých prednášok z bohatej histórie seredského regiónu. Máme rozpracovaný projekt na obnovu erbu grófa Karola Esterházyho z mozaikovej podlahy seredského kaštieľa, ktorý objavili členovia oz Vodný Hrad v zdevastovaných priestoroch kaštieľa. Predchádzajúci rok sme podporili detské výtvarné talenty vyhlásením výtvarnej súťaže s témou seredský kaštieľ, predtým vodného hradu Šintava. Tento rok je cieľom podporiť a motivovať talenty z oblasti autorského písania s pracovnou témou „Kto žil v seredskom kaštieli“. Výsledkom projektu môže byť aj dramatizácia a divadelné spracovanie víťazného textu, ktorý by mal byť realizovaný v roku 2020.

Samozrejme, počas celého roku budeme monitorovať činnosť mesta súvisiacu s obnovou kaštieľa. Mestu neustále ponúkame odbornú pomoc profesionálov potrebných k obnove kaštieľa. Pomáhame združovať ľudí ochotných pomôcť riešiť havarijnú situáciu s kaštieľom. Vykonávame dobrovoľnícku prácu pri alternatívnom riešení obnovy.

Kroky pre poukázanie 2% dane pre fyzické osoby – Zamestnancov
 • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • z tohto Potvrdenia si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane a vyplňte tlačivo Vyhlásenie tu
 • obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2019 na Váš daňový úrad – podľa miestnej príslušnosti


Kroky na poukázanie 1% z dane pre Právnické osoby
 • Ak ste nedarovali do 31.3. minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1% dane
 • Ak ste darovali do 31.3.2019 minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii) tak môžete poukázať 2% z dane ( označiť v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane tak ako po minulé roky)
 • V daňovom priznaní pre Právnické osoby vyplňte časť VI. kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa a pošlite elektronicky v lehote do 31.3.2019 na Váš daňový úrad

Ďakujeme Vám za Vašu podporu, ktorá umožňuje organizovať akcie, ktoré obohacujú kultúrny života v meste Sereď. Radi uvítame aj Vaše nápady na činnosti alebo projekty, ktoré radi podporíme. Tiež by sme veľmi radi uvítali ďalších členov do nášho tímu a ocenili Vašu osobnú aktivitu a pomoc pri realizácii a organizovaní našich projektov.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Prednáška už nebudeNa jar tohto roka sme plánovali ďalšiu prednášku Pavla Dvořáka. Žiaľ už nebude. Zostanú len pekné spomienky. A zaujímavé knihy o histórii Slovenska, rozhlasové a televízne programy, ktorými oslovil široké spektrum čitateľov, poslucháčov a divákov. Jeho prednášky v Seredi mali vždy najväčšiu návštevnosť. Pútavé rozprávanie, osobitné sprístupnenie historických faktov a príbehov vždy prilákalo do Obradnej sály mestského úradu nielen členov občianskeho združenia Vodný Hrad, ale aj ďalších záujemcov o históriu. Po prednáškach obohatil mnohým prítomným svoje knihy o autogram či venovanie.

Bol to náš priateľ. Poznal minulosť nášho mesta a význam kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava. Bol krstným otcom prvej a doteraz jedinej historickej monografie nášho mesta Sereď – dejiny mesta, bol hosťom a prvým prednášajúcim na otvorení mestského múzea, bol garantom viacerých projektov, ktoré sme v Seredi realizovali. Spomeniem len publikáciu o histórii seredského kaštieľa Šintavský hrad vykopaný – zakopaný a dva ročníky výtvarného sympózia organizovaného mestským múzeom v seredskom kaštieli k pocte svätých Cyrila a Metoda a iné.

Keď sme v roku 2001 pozvali Pavla Dvořáka prednášať do Seredi, Julo Matis ho pred prednáškou zaviedol na známe archeologické nálezisko, na nádvorie kaštieľa. Tam Dvořák povedal a zanechal nám odkaz: Mali by ste s tým kaštieľom voľačo urobiť. Keď si s tým sami niečo neurobíte, druhý vám to neurobí!

Občianske združenie Vodný Hrad
Mgr. arch. Rastislav Petrovič

Návrh na dočasné riešenie havarijného stavu kaštieľaObčianske združenie Vodný Hrad iniciovalo stretnutie s primátorom mesta Sereď na tému ako ďalej s kaštieľom potom, ako sa nerealizovala obnova centrálnej časti kaštieľa z dotácie ministerstva kultúry. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 31.10.2018 zástupcovia o. z. Vodný Hrad predstavili svoj návrh. Návrh nadväzuje na stratégiu prezentovanú primátorom mesta, opätovne požiadať ministerstvo kultúry o dotáciu na obnovu centrálnej časti kaštieľa a hľadať aj súkromného investora.

Občianske združenie Vodný Hrad navrhuje zriadiť Rezervný fond na údržbu kaštieľa s vyčlenením určitej čiastky v rozpočte mesta. Cieľom je formou malých opráv udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou. Ak sa budú robiť pravidelne malé opravy, tie zabránia väčšiemu poškodeniu kaštieľa. Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je lacnejšia a šetrnejšia k jej hodnotám, ako jej náročná komplexná obnova. Formou drobných opráv a udržiavacich prác, ako je napríklad čistenie odkvapových žľabov, výmena poškodených častí krytiny a oplechovania, protézovanie poškodených častí krovu a podobne, chceme dosiahnuť cieľ návrhu – udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou, kým bude odsúhlasené iné riešenie.

Pre názorné vysvetlenie, ak sa dnes vymení jedna poškodená kritická škridla za 1 euro, tak sa zabráni škode 500 eur o rok (alebo 10 tisíc eur za 3 roky), ktoré by spôsobilo zatekanie začaté práve tou jednou škridlou.

V Seredi je iniciatívna skupina ľudí, ktorej na kaštieli záleží a má záujem riešiť súčasnú nepriaznivú situáciu vzácnej historickej pamiatky. Táto skupina chce spájať a združovať odborníkov z viacerých oblastí a podať pomocnú ruku pri využití svojej odbornosti.

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Ocenenie víťazov výtvarnej súťaže
Seredský kaštieľ očami detíV mesiacoch apríl až jún 2018 prebehla výtvarná súťaž „Seredský kaštieľ očami detí“ vyhlásená občianskym združením Vodný Hrad v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave. Deti súťažili v kreatívnom zobrazení národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa. Do súťaže sa zapojilo 105 detí. O udelení ocenení v súťaži rozhodovala 6-členná komisia, v ktorej okrem zástupcov vyhlasovateľa boli odborníci z oblasti výtvarného umenia, akademická maliarka Blanka Kästová–Burgerová a pedagógovia výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole Jána Fischera Kvetoňa v Seredi Eva Šmigrovská DiS a Mgr. Irena Scherhauferová.

Víťazom súťaže boli odovzdané vecné ceny od zástupcov občianskeho združenia Vodný Hrad, z rúk predsedu Mgr. arch. Rastislava Petroviča a podpredsedníčky Ing. Martiny Hilkovičovej, na slávnostnom odovzdávaní ocenení dňa 15.9. 2018 v bastióne seredského kaštieľa. Porota sa okrem hlavných víťazov rozhodla oceniť aj ďalších 15 prác, ktoré vynikali kreativitou a originálnosťou a trom účastníkom sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu za nápad.

Bohatá účasť na akcii v počte 220 návštevníkov nás príjemne prekvapila. Zúčastnených čakala okrem prehliadky všetkých prác aj divadelná ukážka zo života Mikuláša Esterházyho, majiteľa šintavského hradu, v súčasnosti seredského kaštieľa. Minidrámu s názvom „Aj grófky sú len ženy“ scenáristicky a režijne pripravila študentka VŠMU Rebeka Valábková spolu so študentmi Gymnázia Vojtecha Mihálika. Predstavenie hudobne sprevádzala žiačka a pedagóg ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi Veronika Plentová a Ján Vöröš, DiS. art. K predstaveniu pripravujeme samostatnú správu.

Projekt „Seredský kaštieľ očami detí“ bol súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Okrem toho, že nám deti prirodzenou formou komunikácie – kreslením odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú, sme aj prostredníctvom podpory kreativity upriamili pozornosť detí aj na poznanie vlastnej histórie v našom regióne. Vybrané práce boli použité ako ilustrácie skladačky pre deti, určenej na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.

Ďakujeme účastníkom súťaže, ako aj všetkým účinkujúcim a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto projektu.

Zoznam ocenených:

I. Kategória (prvý stupeň ZŠ)
1. miesto Adelka Viskupová, 7 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)
2. miesto Zuzana Helienková, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
3. miesto Hana Dúdiková, 8 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

ďalší ocenení v I. kategórii za kreativitu:
Max Fekeč, 10 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)
Tamara Javorová, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Christian Hajdóni, 9 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Sebastián Suhaji, 10 r. (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava)
Ema Sláviková, 8 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

II. Kategória (druhý stupeň ZŠ)
1. miesto Tamara Krivošíková, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
2. miesto Lenka Karmažínová , 14 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
3. miesto Šimon Pekarík, 11 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

ďalší ocenení v II. kategórii za kreativitu:
Lea Švehlová, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Nina Kapajová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Natália Hrdlicová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Ema Plaštiaková 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Nina Dudiňáková 12 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

III. Kategória (ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi)
1. miesto Michal Kavoň, 13 r.
2. miesto Nikola Skladaná, 14r.
3. miesto Tamara Krivošíková, 13 r.

ďalší ocenení v III. kategórii za kreativitu
Zuzana Helieriková, 10 r.
Henrieta Lenčéšová, 11 r.

IV. Špeciálna cena za nápad
Kristián Georgiev, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Karin Drganová, 13 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Michal Kavoň, 13. r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

web: www.vodnyhrad.sk
fc: občianske združenie Vodný Hrad
Občianske združenie Vodný Hrad v priebehu prvého polroka 2018 organizovalo projekt výtvarnej súťaže "Seredský kaštieľ očami detí" v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave.

Slávnostné ocenenie a divadelná ukážka uskutočňované 15.9.2018 v rámci projektu sú súčasťou celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) organizovaného Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Deti vo výtvarnej súťaži prirodzenou formou komunikácie – kreslením odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú a cez kreativitu bola upriamená pozornosť detí aj na poznanie vlastnej histórie v našom regióne. Vybrané práce boli použité ako ilustrácie skladačky pre deti, určenej na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.