Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Návrat historických osobností na seredský kaštieľ

Počas podujatia „Míľa pre mamu“ občianske združenie Vodný Hrad na svojom stanovisku na terase seredského kaštieľa pripravilo pre návštevníkov ukážku ako v minulosti relaxovala šľachtická rodina. Návštevníci mohli vidieť grófa s grófkou, mladé kontesy a ich komornú. O tom, či išlo o Thurzovcov alebo Esterházyovcov, mohli len tušiť.


Pre prejavený záujem o informácie o živote šľachtických rodín spojených so seredským kaštieľom sa rozhodlo občianske združenie Vodný Hrad uvádzať „historické novinky“ – príspevky o ľuďoch, ktorí boli majiteľmi alebo žili v seredskom kaštieli, pôvodne šintavskom hrade (ten po zmene koryta rieky Váh zostal na seredskej strane).

Cyklus je nadviazaním na projekt „Návrat šľachty do seredského kaštieľa“, financovaný Nadáciou Pontis, keď si mohli jednotlivci alebo firmy kúpiť obraz „svojho šľachtica“ určený na skrášlenie a vyplnenie prázdnych okien kaštieľa, pokiaľ sa nevyrieši jeho obnova. Zámerom cyklu je, aby sa občania mesta a regiónu alebo návštevníci našej stránky dozvedeli o mnohých významných osobnostiach stredo- alebo aj celoeurópskeho významu, ktoré sa zapísali do historického diania v Seredi a Šintave v súvislosti so seredským kaštieľom (pôvodne vodným hradom Šintava).

Budeme sa snažiť poskytnúť informácie o faktoch, ale pre rozptýlenie aj niečo z „historického bulváru“. Informácie budú uverejňované na našej stránke v časti „Kto žil a pracoval v seredskom kaštieli“, ako aj na facebookovom účte občianske združenie Vodný Hrad.
Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo výtvarnú súťaž s témou Seredský kaštieľ očami detí. Cieľom súťaže je, aby nám deti pre nich prirodzenou formou komunikácie – kreslením, ktoré je podľa odborníkov pre dieťa rovnako nevyhnutné ako rozprávať, odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú. Zároveň chceme prostredníctvom podpory detskej kreativity upriamiť pozornosť detí aj na dôležitosť poznania vlastnej histórie v súvislosti s touto národnou kultúrnou pamiatkou, bývalým vodným hradom Šintava.

Štatút výtvarnej súťaže:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VODNÝ HRAD
v SPOLUPRÁCI so ZÁKLADNÝMI ŠKOLAMI v SEREDI
a MESTSKÝM MÚZEOM v SEREDI


vyhlasujú výtvarnú súťaž

SEREDSKÝ KAŠTIEĽ OČAMI DETÍPodmienky súťaže:
 • Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách:
  1. kategória – 1. stupeň ZŠ
  2. kategória – 2. stupeň ZŠ
  3. kategória – základná umelecká škola
  4. kategória – stredné školy a iné nezaradené detské kategórie od 6 do 15 rokov
 • Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A3. Poňatie témy nie je ohraničené. Kresba kaštieľa môže byť historizujúca, aktuálna alebo ako budúca vízia.
 • Kresby sa doručujú koordinátorovi na jednotlivých ZŠ alebo do mestského múzea do 15.6.2018.
 • Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, názov školy.
 • Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
 • V súťaži budú hodnotené práce jednotlivcov. Výberová komisia vyberie z každej kategórie 3 práce.
 • Členmi výberovej komisie budú odborníci z oblasti kultúry a výtvarného umenia a členovia rady občianskeho združenia Vodný Hrad.
 • Zasadnutie výberovej komisie je predbežne naplánované do konca júna 2018.
 • Vyhlásenie súťaže je naplánované na mesiac september 2018. Oznámené bude prostredníctvom pozvánok a na stránke www.vodnyhrad.sk
 • Vybrané práce budú ocenené hodnotnými cenami (LEGO skladačky, mini-skateboard, a iné atraktívne ceny), ktoré budú odovzdané v priestoroch bastióna alebo múzea podľa technických možností. Odovzdanie bude spojené aj s divadelnou ukážkou realizovanou študentami VŠMU o ľuďoch žijúcich v minulosti v seredskom kaštieli.
 • Vybrané práce budú vystavené na výstave inštalovanej v priestoroch bastióna v seredskom kaštieli a podľa potreby aj pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách.
 • Vybrané práce budú použité na vyhotovenie prezentačných materiálov súvisiacich s osvetou v oblasti histórie Serede a seredského kaštieľa v súlade s cieľmi o.z. Vodný Hrad.